Search
1 results found for "civilzation vi"
4 November 2016

Nakin | 2 years ago

ตำนานเกมอารยธรรมซี่รียส์ของ Sid Meier’s Civilization กลับมาอีกครั้ง สำหรับภาคนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 แล้ว และมีกลยุทธ์ใหม่ที่ไม่เคยผิดหวังด้านความสนุก จุดเด่นก็ยังคงเป็นการสร้างอารยธรรมของแต่ละชนชาติ และความอดทนต่อการพัฒนาเคลื่อนผ่านกาลเวลา (นี่ก็เป็นอีกเสน่ห์ของเกม) นี่คือช่วงเวลาของรูปแบบกา... Read More

We need a new party member